วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2555

ครูที่ปรึกษาประจำหลักสูตร

นางลำเจียก สองสีดา
ตำแหน่ง ครู คศ.2
วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางกรรณิการ์ ยศตื้อ
ตำแหน่ง ครู คศ.2
วิทยฐานะ ชำนาญการ

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
193 ถนนลำปาง-จามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
52100
โทรศัพท์ 0 5322 1124
email :

วิธีการศึกษาเรียนรู้

สาระเนื้อหา ที่ปรากฏใน บล็อก แห่งนี้ ดำเนินการขึ้นเพื่อเป็นฐานการเรียนรู้สำหรับผู้สนใจในมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู  โดยทางสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้กำหนดวิธีการศึกษาเรียนรู้ ไว้ 2 ลักษณะ
1.การศึกษาแบบต่อเนื่อง   โดยมีเงื่อนไข การเรียนรู้ ดังนี้

1.ท่านต้องเรียนรู้ผ่านฐานการเรียนรู้ที่ www.northeducation.ac.th/etraining/index.php
2.ท่านต้องเป็นสมาชิกในระบบ และลงทะเบียนหลักสูตรนี้ เพื่อร่วมทำกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ กิจกรรมประจำบทเรียน การวัดประเมินผล
3.เข้าศึกษาเรียนรู้ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
    หลังจากท่านศึกษาจบหลักสูตร ระบบ จะอนุมัติผล พร้อมมอบหลักฐานการจบการเรียนรู้ออนไลน์ให้ท่าน ท่านสามารถส่งเอกสารดังกล่าว เพื่อขอรับวุฒิบัตร การฝึกอบรม(การเรียนรู้/การศึกษา)ออนไลน์ จากสถาบัน กศน.ภาคเหนือ
2.การศึกษาตามอัธยาศัย
   โดยมีขั้นตอนการเรียนรู้ 2 รูปแบบ
1.รูปแบบระบบสมาชิก
   ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกับแบบต่อเนื่อง สามารถเข้ารับการวัดผลความรู้ในหลักสูตรได้ แต่ไม่จำเป็นต้องดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ทุกขั้นตอนที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ท่านสามารถเลือกเรียนได้ตามอิสระ ซึ่งท่านต้องเข้าไปเป็นสมาชิกในระบบและลงทะเบียนหลักสูตรนี้ที่ www.northeducation.ac.th/etraining/index.php
2.รูปแบบเพื่อศึกษาเฉพาะเนื้อหา
   ซึ่งท่านสามารถ เข้าถึง และเลือกสาระเนื้อหา ตามที่ท่านสนใจในหลักสูตรได้ อย่างอิสระ

มาตรฐานความรู้ของหลักสูตร

มาตรฐานความรู้ สาระความรู้

สาระความรู้
สมรรถนะของครู
(๑) ความสำคัญของวิชาชีพครู บทบาทหน้าที่ ภาระงานของครู
(๒) พัฒนาการของวิชาชีพครู
(๓) คุณลักษณะของครูที่ดี
(๔) การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
(๕) การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู
(๖) การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้นำทางวิชาการ
(๗) เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
(๑) รัก เมตตา และปรารถนาดีต่อผู้เรียน
(๒) อดทนและรับผิดชอบ
(๓) เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และเป็นผู้นำทางวิชาการ
(๔) มีวิสัยทัศน์
(๕) ศรัทธาในวิชาชีพครู
(๖) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู

สาระการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง1. หลักการ

ขอบข่ายเนื้อหา
ประกอบด้วยเนื้อหา ....... บทเรียน คือ
1. หลักการ